boder-tv-live.im

Little Saigon TV 57.7

Little Saigon TV 57 Little Saigon TV 57.7

Little Saigon TV 57.7


: Channel : Little Saigon TV 57.7
; keyword Google search: Channel : Little Saigon TV 57.7
; Description: General channel tv
; Homepage: http://mylstv.com/
; Stream : unknown
; Country: Vietnam
; Language: Vietnamese
; Category: General

  • Xuân Anh

    Trong chương trình Hoàng trọng Thụy đọc tin tổng họp ,sau khi nói “sau đây phần bảo trợ thương mại ” thì tiếng nhạc nền quá lớn một cách thái quá muốn bể loa .Yêu cầu các chuyên viên âm thanh chỉnh sửa ,nếu cần có thể hỏi thăm từ các đài TV bạn để làm tốt hơn về âm thanh cho đài mình .