boder-tv-live.im

Kenh HN1 – Truyen hinh Ha Noi

Kenh HN1 Truyen hinh Ha Noi Kenh HN1  Truyen hinh Ha Noi

Kenh HN1 – Truyen hinh Ha Noi


Channel: Kenh HN1 – Truyen hinh Ha Noi
; keyword Google search: Kenh HN1 – Truyen hinh Ha Noi
; Description: Truyen hinh Ha Noi
; Homepage: http://hanoitv.vn/
; Stream : Unknown
; Country: Vietnam
; Language: Vietnamese
; Category: General

 • dinh

  KÍNH GỬI BCĐ về PCTNTU UBKTTU BTVTUHN KT;huyện hòai đức có kết luận trong đó có nhiều nội dung sai sự thật và có nội dung vu cáo tôi vi pham những quy đinh đảng viên không được làm. KT;tren 200 trang bằng chứng có chữ ký và đóng dấu cấp xã đức thượng vv cấp huyện hòai đức cấp tỉnh hà tây và HN,hàng nghìn báo cáo theo hệ thống cấp ủy và chính quyền (cả trong đai hội đảng bộ ) từ cơ sở đến TU ,mà vu tham nhũng và bao che cho tham nhũng có tổ chức dự báo HÀNG NGHÌN TỶ ĐỒNG(đầu năm 2009 sau khi nghe tôi báo cáo xong trên 200 trang bằng chứng tại số 4 BÀ-HUYỆN-THANH-QUAN ông NGUYÊN-KHĂc-MINH noí ;đay la vu lon..)(có4 người cùng nghe) có nội dung bảo vệ chinh tri nội bộ thực hiện CT của BCT thực hiện điều lệ đảng và pháp luật đã 7 năm không được giải quyết CB liên quan NGUYÊN-HUY-TƯỞNG pct UBNDHN 4CB cảnh-trung-thủy-hải UBKT thành uỷ HN va BTVHU-UBND hòai đức HN CB nhận đơn gần nhất (1năm cộng trừ) ĐỖ-KHÁNH THUẬN BNCTU ĐINH-THỊ-KỊM-DUNG UBKTTU thư ký ông PHAM-QUANG-NGHỊ và BNC thành uỷ HN .sơ yếu lý lich 17 tuổi thư ký UBHC xã (1959) 1962 đi bộ đội nguyên chỉ huy vệ binh trợ lý ban tác chiến giáo viên khoa chiến thuật hoc viện chinh tri QĐNDVN nguyên CB nghiêncứu lich sử đảng CB tuyên huán HU hòai đức HN vào đảng CSVN 06-06-1967 22-07-2014 NBC LÊ-VĂN-RĨNH nghỉ hưu tai đức thượng hòai đức hà nội đt 01658567482

 • dinh

  KÍNH GỬI BCĐ về PCTNTU UBKTTU BTVTUHN KT;huyện hòai đức có kết luận trong đó có nhiều nội dung sai sự thật và có nội dung vu cáo tôi vi pham những quy đinh đảng viên không được làm. KT;tren 200 trang bằng chứng có chữ ký và đóng dấu cấp xã đức thượng vv cấp huyện hòai đức cấp tỉnh hà tây và HN,hàng nghìn báo cáo theo hệ thống cấp ủy và chính quyền (cả trong đai hội đảng bộ ) từ cơ sở đến TU ,mà vu tham nhũng và bao che cho tham nhũng có tổ chức dự báo HÀNG NGHÌN TỶ ĐỒNG(KÍNH GỬI BCĐ về PCTNTU UBKTTU BTVTUHN KT;huyện hòai đức có kết luận trong đó có nhiều nội dung sai sự thật và có nội dung vu cáo tôi vi pham những quy đinh đảng viên không được làm. KT;tren 200 trang bằng chứng có chữ ký và đóng dấu cấp xã đức thượng vv cấp huyện hòai đức cấp tỉnh hà tây và HN,hàng nghìn báo cáo theo hệ thống cấp ủy và chính quyền (cả trong đai hội đảng bộ ) từ cơ sở đến TU ,mà vu tham nhũng và bao che cho tham nhũng có tổ chức dự báo HÀNG NGHÌN TỶ ĐỒNG(đầu năm 2009 sau khi nghe tôi báo cáo xong trên 200 trang bằng chứng tại số 4 BÀ-HUYỆN-THANH-QUAN ông NGUYÊN-KHĂc-MINH noí ;đay la vu lon..)(có4 người cùng nghe) có nội dung bảo vệ chinh tri nội bộ thực hiện CT của BCT thực hiện điều lệ đảng và pháp luật đã 7 năm không được giải quyết CB liên quan NGUYÊN-HUY-TƯỞNG pct UBNDHN 4CB cảnh-trung-thủy-hải UBKT thành uỷ HN va BTVHU-UBND hòai đức HN CB nhận đơn gần nhất (1năm cộng trừ) ĐỖ-KHÁNH THUẬN BNCTU ĐINH-THỊ-KỊM-DUNG UBKTTU thư ký ông PHAM-QUANG-NGHỊ và BNC thành uỷ HN .sơ yếu lý lich 17 tuổi thư ký UBHC xã (1959) 1962 đi bộ đội nguyên chỉ huy vệ binh trợ lý ban tác chiến giáo viên khoa chiến thuật hoc viện chinh tri QĐNDVN nguyên CB nghiêncứu lich sử đảng CB tuyên huán HU hòai đức HN vào đảng CSVN 06-06-1967 20-07-2014 NBC LÊ-VĂN-RĨNH nghỉ hưu tai đức thượng hòai đức hà nội đt 01658567482 năm 2009 sau khi nghe tôi báo cáo xong trên 200 trang bằng chứng tại số 4 BÀ-HUYỆN-THANH-QUAN ông NGUYÊN-KHĂc-MINH noí ;đay la vu lon..)(có4 người cùng nghe) có nội dung bảo vệ chinh tri nội bộ thực hiện CT của BCT thực hiện điều lệ đảng và pháp luật đã 7 năm không được giải quyết CB liên quan NGUYÊN-HUY-TƯỞNG pct UBNDHN 4CB cảnh-trung-thủy-hải UBKT thành uỷ HN va BTVHU-UBND hòai đức HN CB nhận đơn gần nhất (1năm cộng trừ) ĐỖ-KHÁNH THUẬN BNCTU ĐINH-THỊ-KỊM-DUNG UBKTTU thư ký ông PHAM-QUANG-NGHỊ và BNC thành uỷ HN .sơ yếu lý lich 17 tuổi thư ký UBHC xã (1959) 1962 đi bộ đội nguyên chỉ huy vệ binh trợ lý ban tác chiến giáo viên khoa chiến thuật hoc viện chinh tri QĐNDVN nguyên CB nghiêncứu lich sử đảng CB tuyên huán HU hòai đức HN vào đảng CSVN 06-06-1967 21-07-2014 NBC LÊ-VĂN-RĨNH nghỉ hưu tai đức thượng hòai đức hà nội đt 01658567482

 • dinh

  KG BCĐ ve PCTNTU UBKTTU BTVTUHN KT;huyen hoai đuc co ket luan trong đo co noi dung vu cao toi vi pham nhung quy đinh đang vien khong đuoc lam . KT;tren 200 trang bang chung co chu ky va đong dau cap xa đuc thuong vv cap huyên hoai đuc cap tinh ha tay vaHN hang nghin bao cao theo he tong cap uy va chinh quyen (ca trong đai hoi đang bo ) tu co so đen TU ma vu tham nung va bao che cho tham nhung co to chuc du bao HÀNG NGHÌN TỶ ĐỒNG ( đau nam 2009 ong NGUYỄN-KHĂC-MINH noi voi toi tai so4 BÀ-HUYÊN-THANH-QUAN;đay la vu lon ..) co noi dung bao ve chinh tri noi bo ,thuc hien CT cua BCT thuc hien đieu le đang va phap luat đa 7 nam khong đuoc giai quyet CB lien quan NGUYỄN-HUY-TƯỞNG pct UBNDHN 4CB cảnh-trung-thủy-hải UBKT thanh uy HN va BTVHU-UBND hoai đuc ha noi ,CB nhan đon gan nhat (1nam cong tru ) Đỗ-KHÁNH-THUẬN BNCTU ĐINH-THỊ-KIM-DUNG UBKTTU ,thu ky ong PHAM-QUANG-NGHI va BNC thanh uy ha noi .so yeu ly lich 17 tuoi thu ky UBHC xa (1959) 1962 đi bo đoi nguyen chi huy ve binh tro ly ban tac chien giao vien khoa chien thuat hoc vien chinh tri QĐNDVN nguyen CB nghien cuu lich su đang CB tuyen huan HU hoai đuc HN vao đang CSVN 06-06-1967 18-07-2014 NBC LÊ-VĂN-RĨNH nghi huu +tai đuc thuong hoai đuc ha noi đt 01658567482

 • dinh

  KG BCĐ ve PCTNTU UBKTTU BTVTUHN KT đau nam 2009 ong NGUYỄN-KHĂC-MINH noi voi toi tai so4 BÀ-HUYỆN-THANH-QUAN;đay la vu lon ..(đay la hoai đuc ha noi),đa 7 nam khong đuoc giai quyet 18-07-2014 NBC LÊ -VĂN-RĨNH nghi hu tai đuc thuong hoai đuc ha noi đt 01658567482